Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 신규 업데이트 Dji – Total View, Income, Subscriber 분석

신규 업데이트 Dji – Total View, Income, Subscriber 분석

DJI에 대한 정보를 보고 있습니다, dji.com download, Flycam Mavic 3 Pro, Mavic Air 2, dji-firmware tool, iFlight Technology Company Limited, Mavic 2 Pro, Flycam Mavic Air 2, Flycam Mavic Mini 2.

DJI에 대한 정보 보기

정보

 • 채널 이름: DJI
 • 채널 링크: 여기에서 DJI 채널에 액세스하세요.
 • 채널 평균 일일 수입: 173611.0
 • 평균 월 소득: 5208341.0
 • 채널 평균 연간 수입: 62500092.0
 • 이 주제의 평균 CPM(광고 노출 1,000회당 수익): 1812.54
 • 채널의 총 동영상 수 DJI: 1.1K
 • 채널의 총 조회수: 420819265
 • 일일 평균 조회수: 95783.0
 • 평균 월간 조회수: 2873490.0
 • 연평균 조회수: 34481880.0
 • 채널의 기원 US
 • 채널 아이디: UCsNGtpqGsyw0U6qEG-WHadA
 • 채널 이름으로 ID: @DJI
 • 범주: film
 • 구독자 수: 1,500,000 –
 • 시작 시간: Jun 6th, 2010

채널 정보

DJI’s official YouTube channel is home to everything DJI, showcasing the full and incredible capability of our latest aerial and handheld products including the Phantom, Mavic, Inspire, Ronin, and Osmo series.

See how both independent filmmakers and Hollywood cinematographers have adopted DJI systems in their productions, enabling them to fully realize their vision. Learn how groundbreaking DJI technology has been put to use to change the world for the better, and to document unique destinations and impactful events.

Welcome to the Future of Possible.
Official Website: www.dji.com

DJI 관련 동영상 보기

Đen x JustaTee – Đi Về Nhà (M/V)

Còn Yêu Được Cứ Yêu Đi

SAPA TV XUYÊN VIỆT ( Tập 35 ) VỀ LONG AN ĐI ĂN CHUỘT CHIÊN RẮN NƯỚNG MỌI VỊT TRỜI HẤP LẨU MẮM LƯƠN

DJI 관련 이미지

주제 DJI 와 관련된 12 개의 이미지가 있습니다.

Dji Avata Fly Smart Combo - Tokyoshop
Dji Avata Fly Smart Combo – Tokyoshop
Flycam Dji Mavic Mini 2 Chính Hãng, Giá Tốt - Vjshop
Flycam Dji Mavic Mini 2 Chính Hãng, Giá Tốt – Vjshop
Dji Mavic 3 Chính Hãng | Cao Cấp Giá Tốt Nhất Năm 2022
Dji Mavic 3 Chính Hãng | Cao Cấp Giá Tốt Nhất Năm 2022
Dji Fpv Combo, Chính Hãng, Giá Tốt, Ưu Đãi Lớn - Vjshop
Dji Fpv Combo, Chính Hãng, Giá Tốt, Ưu Đãi Lớn – Vjshop
Amazon.Com: Dji Mini 3 Pro (Dji Rc) – Lightweight And Foldable Camera Drone With 4K/60Fps Video, 48Mp Photo, 34-Min Flight Time, Tri-Directional Obstacle Sensing, Ideal For Aerial Photography And Social Media :
Amazon.Com: Dji Mini 3 Pro (Dji Rc) – Lightweight And Foldable Camera Drone With 4K/60Fps Video, 48Mp Photo, 34-Min Flight Time, Tri-Directional Obstacle Sensing, Ideal For Aerial Photography And Social Media :
Dji Mini 2 - Make Your Moments Fly - Dji
Dji Mini 2 – Make Your Moments Fly – Dji

여기에서 DJI와 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

채널 연락처 정보

일부 관련 채널

 • 기타 관련 유튜브 채널: DJI Creator
 • 채널 팬 수: 50.8K subscribers
 • 채널의 동영상 수:4
 • 기타 관련 유튜브 채널: DJI Tutorials
 • 채널 팬 수: 437K subscribers
 • 채널의 동영상 수:5
 • 기타 관련 유튜브 채널: DJI Enterprise
 • 채널 팬 수: 19.8K subscribers
 • 채널의 동영상 수:9
 • 기타 관련 유튜브 채널: DJI Support
 • 채널 팬 수: 115K subscribers
 • 채널의 동영상 수:13
 • 기타 관련 유튜브 채널: DJIKOREA
 • 채널 팬 수: 4.98K subscribers
 • 채널의 동영상 수:1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI8CEJY1GAQiEwi86a7I0uv9AhWeWw8CHeOCBE0yBmctaGlnaFoYVUNzTkd0cHFHc3l3MFU2cUVHLVdIYWRBmgEGEPI4GJcB”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=3S1Sq64dJuc&list=PLEFZat6QdOIEwHq4HvgBaqRUzvxBXjGVS”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”3S1Sq64dJuc”,”playlistId”:”PLEFZat6QdOIEwHq4HvgBaqRUzvxBXjGVS”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTEVGWmF0NlFkT0lFd0hxNEh2Z0JhcVJVenZ4QlhqR1ZT”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr4—sn-8qj-nbose.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=dd2d52abae1d26e7&ip=14.230.31.116&initcwndbps=1917500&mt=1679354011&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQyODQxNA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQyODQxNA%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxNQ%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxNg%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxNw%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxOA%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxOQ%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQyMA”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CI8CEJY1GAQiEwi86a7I0uv9AhWeWw8CHeOCBE0=”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CI8CEJY1GAQiEwi86a7I0uv9AhWeWw8CHeOCBE0=”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/3S1Sq64dJuc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD-Uz2e8BPRP_WZwo07LTUgJUdgXw”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CJACEMvsCSITCLzprsjS6_0CFZ5bDwId44IETQ==”}},”longBylineText”:{“runs”:[{“text”:”DJI”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI8CEJY1GAQiEwi86a7I0uv9AhWeWw8CHeOCBE0yBmctaGlnaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/@DJI”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL”,”rootVe”:3611,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”UCsNGtpqGsyw0U6qEG-WHadA”,”canonicalBaseUrl”:”/@DJI”}}}]},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI8CEJY1GAQiEwi86a7I0uv9AhWeWw8CHeOCBE0yBmctaGlnaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLEFZat6QdOIEwHq4HvgBaqRUzvxBXjGVS”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLEFZat6QdOIEwHq4HvgBaqRUzvxBXjGVS”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLEFZat6QdOIGxlC2BV8ZFzE2il6oH97og”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/uF-WXHwzURs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD-0Dd12FQrh4Blc5bK05ngF8KtNA”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”Mavic Air”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI0CEJY1GAUiEwi86a7I0uv9AhWeWw8CHeOCBE0yBmctaGlnaFoYVUNzTkd0cHFHc3l3MFU2cUVHLVdIYWRBmgEGEPI4GJcB”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=uF-WXHwzURs&list=PLEFZat6QdOIGxlC2BV8ZFzE2il6oH97og”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”uF-WXHwzURs”,”playlistId”:”PLEFZat6QdOIGxlC2BV8ZFzE2il6oH97og”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTEVGWmF0NlFkT0lHeGxDMkJWOFpGekUyaWw2b0g5N29n”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr5—sn-8qj-nboly.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=b85f965c7c33511b&ip=14.230.31.116&initcwndbps=1652500&mt=1679354011&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQyODQxNA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQyODQxNA%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxNQ%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxNg%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxNw%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxOA%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQxOQ%2CCg4KAnR4EggyNDQyODQyMA”}}}}}}]},”shortBylineText”:{“runs”:[{“text”:”DJI”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI0CEJY1GAUiEwi86a7I0uv9AhWeWw8CHeOCBE0yBmctaGlnaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/@DJI”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL”,”rootVe”:3611,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”UCsNGtpqGsyw0U6qEG-WHadA”,”canonicalBaseUrl”:”/@DJI”}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”6
 • 기타 관련 유튜브 채널: DJI JAPAN
 • 채널 팬 수: 34.8K subscribers
 • 채널의 동영상 수:9
 • 기타 관련 유튜브 채널: Hasselblad
 • 채널 팬 수: 83.5K subscribers
 • 채널의 동영상 수:4
 • 기타 관련 유튜브 채널: Tello Drone
 • 채널 팬 수: 4.06K subscribers
 • 채널의 동영상 수:22
 • 기타 관련 유튜브 채널: DJI Agriculture
 • 채널 팬 수: 9.02K subscribers
 • 채널의 동영상 수:14

DJI에 총 250개의 댓글이 있습니다

 • 863 개의 댓글이 훌륭합니다
 • 31 훌륭한 댓글
 • 일반 댓글 235개
 • 나쁜 댓글 17개
 • 90 매우 나쁜 댓글

DJI 주제 게시물 읽기를 마쳤습니다.이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

더 많은 관련 기사 보기: 새로 업데이트된 DJI에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

기사의 출처: nhakhoasunsmile.com

여기에서 동일한 주제에 대한 더 많은 기사 보기: nhakhoasunsmile.com/youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *